Results & Standings

Zenit St. Petersburg

Marveld Tournament - Logo Zenit St. Petersburg

City: St. Petersburg
Country: Russia
Number of participations: first time at the Marveld Tournament
Highest ranking: n/a

Marveld Tournament 2011 - Team Zenit St. Petersburg
1. Igor Obukhov, 2. Maxim Petrov, 3.  Sergey Shustrov, 4. Ilya Kubyshkin, 5. Pavel Barbashov, 6. Ivan Ivanidi, 7. Sergey Filatenko, 8. Pavel Nazimov, 9. Evgeny Doroshenko, 10. Pavel Osipov, 11. Svyatoslav Yakoslev, 12. Ernest Lukiv, 13. Ilya Obukhov, 14. Sergey Boukharov, 15. Nikita Tankov, 16. Maxim Rudakov, 17. Artemiy Markin